missietekst

A FAIR AND INCLUSIVE WORLD

mISSIE

Een eerlijke en inclusieve wereld!

Muslinked streeft ernaar om minderheden ontwikkelings- en ontplooiingskansen te bieden, zodat de kracht van hun gemeenschap weerspiegeld wordt in het onderwijs, ondernemerschap en de socioculturele sector.

VISIE

In de drie domeinen waarin Muslinked actief wil zijn, maken we de missie waar door:

  1. Moslims met een hoog engagement en maatschappelijk potentieel bij elkaar te brengen en ze te laten uitwisselen tijdens activiteiten en netwerkmomenten.
  2. Stakeholders uit het onderwijs, de arbeidsmarkt, de politiek en de socio-culturele sector inspireren
  3. Samenwerkingsverbanden aangaan met partnerorganisaties
  1. Een structuur aanbieden waarin projecten en initiatieven die bijdragen aan de emancipatie vanuit de moslimgemeenschap een voedingsbodem en ondersteuning kunnen krijgen.
  2. Een leiderschapstraject voor opkomend talent zodat ze al hun potentieel kunnen gebruiken.

Het zichtbaar maken van rolmodellen om anderen minderheden te inspireren.

THE WHY?

Net als alle andere Millennials zijn moslimjongeren volop bezig met zelfontplooiing en willen ze hun potentieel ten volle ontwikkelen en benutten. Muslinked wil de innovator zijn die het onderwijs, ondernemers en de maatschappelijke sector inspireert en aantoont dat er veel potentieel in de moslimgemeenschap zit. Om die reden bieden wij een gemeenschappelijk platform aan die aan de noden en vragen van potentials tegemoet komt. Muslinked richt zich op moslims in Vlaanderen van minstens 18 jaar oud. Door deze mensen bij elkaar te brengen faciliteert Muslinked groeikansen zodat moslimjongeren hun talenten en inzichten maximaal kunnen inzetten in het onderwijs, bedrijven, de politiek, kortom de maatschappij.

BASISWAARDEN

Als open netwerkgroep brengen wij mensen samen onder de noemer van een moslimidentiteit. Iedereen die zich tot die groep voelt, kan lid worden van het netwerk. Wij geloven in de kracht van dialoog en consensus. Als organisatie mengen we ons niet in de theologische redevoering en beperken we ons louter tot het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s die vanuit de basis komen.

Gelijkwaardigheid is een belangrijke basispijler. We maken geen onderscheid in gender, etniciteit, …. Iedereen heeft een maatschappelijke relevantie en kan bijdragen tot de groei en ontwikkeling van de samenleving. Derhalve krijgt ook iedereen een plaats en een stem. Wij schenken eveneens aandacht dat er geen fysieke en/of mentale drempels zijn die participatie kunnen belemmeren.

Wij geloven in een bottom-up verhaal. We vinden inspraak en participatie belangrijke waarden en willen dat ook doortrekken in de manier waarop de organisatie werkt en gestructureerd is. Iedereen heeft inspraak en de mogelijkheid om projecten en ideeën te lanceren. Muslinked stimuleert ook de dialoog tussen verschillende leden en wil hierin de brugfunctie op zich nemen. Op die manier krijgt elk lid de kans om levenslang bij te leren en tegelijk een inspiratie te zijn voor anderen. Het is op het kruispunt van ontmoeten en uitwerken waar de groei het grootste is.

Ethische waarden zijn de basis van een eerlijke en duurzame samenleving. Wij streven ook naar een inclusieve samenleving waarin iedereen kansen krijgt op basis van zijn of haar kwaliteiten. Een samenleving waarin zowel etniciteit als (religieuze) identiteit geen remmende factor mogen zijn in het participatieproces op maatschappelijk, economisch, cultureel als politiek vlak.

Duurzame sociale relaties zijn de basis van vertrouwen. Iedereen die een partnerschap aangaat met Muslinked kan er zeker van zijn dat we aan een langdurige duurzame relatie werken. Dit kan zowel in een zeer actief partnerschap met samenwerkingsverbanden, als in een passief kader waarbij er sporadisch uitwisseling gebeurt. Daardoor kunnen we samen bouwen aan een rechtvaardige, vreedzame en inclusieve maatschappij waarin iedereen een plek krijgt. In de bredere samenleving zien we onze rol als outreachende partner die mee wil bouwen aan een betere toekomst.

De werking van Muslinked is in al haar facetten transparant. Wij verwachten dezelfde transparantie van onze partners om zo een helder verhaal te kunnen schrijven voor zowel onze leden als voor de buitenwereld.

Wij geloven in een sterk maatschappelijke verantwoordelijkheid, zowel op lokaal als globaal niveau. Om die reden willen wij de 5 thema’s van de Sustainable Development Goals, afgekort SDG’s (Peace, People, Planet, Prosperity en Partnership) uitdragen in onze werking en vertalen naar een lokaal Vlaams verhaal. Initiatieven en projecten die werken rond één of meerdere SDG’s krijgen extra aandacht en ondersteuning vanuit de Muslinked-structuur. Zo stimuleren we de basis van het netwerk om de verandering te zijn die ze graag willen zien.

WIL JE MEER WETEN?